مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب مدیریت منابع آب bZLl7vOopy4JrRaPcpkKDMxNPW bQk5ALNocVql8tv5lMhq8NZsqYJkEu3pa4LIM CVePCkPh3JgRXlmWMq2NqRtMT1rQwDopP GEXq5h0sTXUIxXg53fRNzfoobLolZ 1

مدیریت منابع آب، فعالیتی در زمینه برنامه‌ریزی، توسعه، توزیع و مدیریت مصرف بهینه منابع آب است. مدیریت منابع آب، زیرمجموعه ای از مدیریت چرخه آب می‌باشد. آب، برای حیات ما ضروری است. رشته مدیریت منابع آب، باید با مسائل فعلی و آینده که تخصیص آب با آنها مواجه است، تطابق یابد. با افزایش عدم قطعیت‌های تغییرات اقلیم جهانی […]