کارگاه آموزشی طعم و مزه

در راستای بهینه سازی پروژه بی بی پز که توسط زنان و دختران روستایی اداره می شود؛ عمارت بی بی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی طعم ها و مزه های مختلف، به ویژه در مورد تهیه انواع سالادها و دسرها به خانم های روستایی کرده است.

به اشتراک گذاری