کارگاه آموزش عکاسی از غذا

همچنین برای معرفی غذاهای تهیه شده توسط اعضای بی بی پز، کارگاه عکاسی از غذا برای خانم های روستایی برگزار شد تا در جهت تهیه عکس های قابل استفاده در شبکه های اجتماعی اقدام کنند.

به اشتراک گذاری