موسسه تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی باغ نادهی

باغ نادهی عنوان مزرعه ای است که به منظور ترویج کاشت و نگهداری از انواع گونه های جدید گیاهی در روستای بهانگر ایجاد شده است. ‌در اولین قدم در مساحتی به میزان یک هکتار ۸۵۰ اصله درخت از هشت گونه زود رشد با توجه به موقعیت منطقه و میزان آب در دسترس کاشت و نگهداری می شوند. گونه های جدیدی از انواع درختان و یا گیاهان دیگر نیز در دست برنامه ریزی برای کاشت هستند.

این موسسه تلاش خواهد کرد تا با فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی،‌ زمینه کشت گیاهان مختلفی که در این منطقه خاص قابلیت پرورش و تولید انبوه و اقتصادی را دارند با سرمایه خود فراهم کند تا با استفاده از نتایج فعالیت های این موسسه کشاورزان در این منطقه بتوانند به انتخاب های جدید و آزمایش شده ای در جهت تغییر روش های کشت و کار و درآمدزائی بپردازند.

به اشتراک گذاری