صندوق‌های قرض الحسنه کارگشایی روستایی

باتوجه به عدم دسترسی به نقدینگی در تمام فصول در روستاها، ‌یکی از نخستین اقدامات تاسیس صندوق قرض الحسنه با سرمایه این مجموعه، ولی با مدیریت امناء روستایی از همان روستا بوده است.

تا کنون پنج صندوق قرض الحسنه تاسیس شده است و علیرغم سرمایه محدود هر صندوق، تعداد وام های پرداخت شده و وصول شده موید کارگشا بودن این صندوق هاست.

به گونه ای که در یکی از صندوق ها که با سرمایه یکصد میلیون ریال ایجاد شده، در زمان کمتر از دو سال بیش از ۳۰ فقره وام ده میلیون ریالی پرداخت و اقساط آن وصول شده است.

در تمامی صندوق های روستایی اداره صندوق توسط سه نفر که دو نفر از معتمدان محلی، شامل هیئت امناء مسجد یا اعضاء هیئت عزاداری روستا یا دهیاران یا اعضاء شورا هستند و یک نفر امین به انتخاب سرمایه گذار، ‌انجام می شود.

وام های پرداختی تماما قرض الحسنه بوده  و شامل هیچ گونه کارمزدی نیستند، ‌ضامن و وام گیرنده بایستی از اهالی ساکن در روستا باشند و وام ها صرفا به مواردی از جمله: ادای دین،‌ بیماری، تحصیل فرزند، ازدواج و جهیزیه  تعلق می گیرد.

سرمایه تامین شده بصورت امانت در اختیار هیئت عامل قراردارد و از جمله شروط انتخاب افراد بعنوان هیئت عامل آنست که حق ندارند از صندوق وام دریافت کنند و در صورت نیاز وام قرض الحسنه از طریق صندوق قرض الحسنه بنیاد نور در تهران به ایشان پرداخت می شود.

به اشتراک گذاری