کارگاههای آموزشی آسمان آبی

کودکان روستایی همواره از بستگان شهرنشین خود می شنوند که کودکان در شهرها آموزش هایی نظیر نقاشی و زبان خارجه را فرا می گیرند؛ ولی امکانات موجود در روستا برای چنین آموزش هایی فراهم نیست.

اگر در روستا چنین برنامه ای برگزار شود، هزینه های لازم جهت تداوم آن از سوی خانواده های روستایی به راحتی قابل تامین نیست.

کودکان روستایی اغلب با دور ماندن از امکانات موجود در شهرها مهارت های هنری را به دست نمی آورند و علیرغم آنکه مهارت های اختصاصی و مبتنی بر تجربه های زندگی در طبیعت را دارند؛ ولی از بخشی از توانایی های آنان هیچگاه استفاده نمی شود.

خیریه کودکان آسمان آبی از طریق جمع آوری کمک های خیرین و یا با فروش برخی تولیدات هنری، هزینه های آموزش رایگان کودکان روستایی را تامین می کند.

به اشتراک گذاری