صد باغ، تعاونی زنان روستایی

زنان روستایی از گذشته های دور مایحتاج خوراکی خودشان را با استفاده از محصولات مزارع خود تامین می کرده اند، مفهوم از مزرعه تا سفره به شکل سنتی و طبیعی سالهاست که به شکلی مستمر در روستاها در جریان است.
این محصولات تازه وطبیعی راه خود را از طریق روستاییان ساکن در شهرها، به میان خانواده های شهرنشین نیز باز کرده است ولی به دلیل پراکندگی تولید کنندگان و تنوع محصولات، شیوه نظارت و کنترل کیفی بر این محصولات طبیعی هنوز به خوبی شکل نگرفته و یک نشان تجاری فراگیر و در دسترس عموم هنوز ایجاد نشده است.

صدباغ که در پی همراهی و همکاری گروهی از زنان روستایی تشکیل شده است، به دنبال طراحی، تولید و ترویج و توزیع محصولاتی است که با روش سنتی تولید شده و حاصل دسترسی به منابع و محصولات مزارع و باغات روستاها در سراسر کشور است.

به اشتراک گذاری