موضوع فعالیتهای آموزشی

جایزه علمی نادهی

جایزه نادهی، نام جایزه ای است که هر سال به کودکان نخبه روستایی و به صورت وجه نقد داده می شود. هدف از اعطای این

ادامه مطلب »