موضوع دو استقامت

مسابقه دو استقامت

روستاها به دلیل قرار گرفتن در مناطق باز و دسترسی کم خطر جاده های روستایی، محلی مناسب برای برگزاری مسابقاتی مانند مسابقه دو استقامت هستند

ادامه مطلب »