موضوع امنیت غذایی

سپهر محمدی

کشاورزی عمودی چیست؟

تا سال ۲۰۵۰، انتظار میرود که جمعیت جهان ۲میلیارد دیگر افزایش یابد، و تامین تغذیه برای این حجم از انسان ها یک چالش اساسی میباشد.

ادامه مطلب »