خیراندیشی هیجانی

خیراندیشی هیجانی 5289967

نظم زندگی کسی را بر هم نزنیم، ‌مادام که نظم جایگزینی برای آن نداریم.