معرفی استارتاپ های روستایی

استارتاپ های روستایی معرفی استارتاپ های روستایی AnIndianSummer Gaatha3 1 1024x578

مردم بسیاری در مناطق روستایی همچنان از آب شرب، برق، آموزش مناسب و برنامه ی سلامتی درخور محروم هستند. در کشوری مانند هند که در مسیر سریع پیشرفت بخصوص در مناطق شهری قرار دارد، شرکت های استارتاپی زیر در جهت هوشمند سازی روستا ها و رساندن نرخ پیشرفت کیفیت زندگی در روستا ها به نرخ […]