مسابقه دو استقامت

روستاها به دلیل قرار گرفتن در مناطق باز و دسترسی کم خطر جاده های روستایی، محلی مناسب برای برگزاری مسابقاتی مانند مسابقه دو استقامت هستند که می توان از این امکان برای برگزاری انواع مسابقات جاده ای مانند مسابقه دو استقامت استقاده کرد.

به اشتراک گذاری