موضوع آتش سوزی جنگل

شهناز دیواندری

مخاطرات درختکاری

مهندس رضا شعبانزاده اهمیت درختکاری انبوه یا ترمیم جنگل جنگل‎ ها با گونه‎ های گیاهی و جانوری شناخته می‎ شوند. به عبارتی دیگر جنگل تنها

ادامه مطلب »